Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab til godkendelse eller anden foranstaltning.
  4. Indkomne forslag. 
  5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er: Frits- Tue- Peter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år
  8. Eventuelt.
Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 må indsendes skriftligt til foreningen Bisseruplejrens formand senest 2 uger før generalforsamlingen på formand@bisseruplejren.dk